Detta är Orustvillan

Kvalité & Miljö

Etiska regler

Kvalitet och miljö

På Orustvillan bedriver vi ett ständigt förbättringsarbete på alla berörda områden. För såväl vår egen som våra kunders och vår omvärlds skull. Kvalitets- och miljösäkring är två, sedan lång tid, högprioriterade områden. Vi solar oss inte i glansen utan har snarare den hållningen att allting ständigt kan bli bättre. Det är ett högt satt mål, men det tycker vi att inte minst våra kunder ska kunna kräva av oss.


Kvalitetspolicy

Arbetet med kvalitetssäkringen är en strategisk uppgift som berör all vår personal. Arbetet inbegriper en helhets­syn på företagens totala verksamhet. Kvaliteten på levererade tjänster och produkter säkerställs genom högt ställda krav i alla led. Detta innebär bland annat att varor och tjänster utifrån en nollfels-vision ska levereras enligt överenskommelse och till den förväntade kvalitetsnivå som avtalats.


Målet är att tillverkningen av komponenter och färdigställande av hus i entreprenader ska motsvara samtliga parters förväntan på högsta kvalitet_ Vi sätter en heder i varje uppdrag, och den levererade höga kvalitetsnivån ska motsvara bästa tänkbara referens för nya affärer.


Våra affärsområden Komponent och Entreprenad utformar sina respektive kvalitetssystem enligt denna policy och utifrån en lämplig nivå med hänsyn till sina egna aktiviteter.


Miljöpolicy

På miljöområdet har Orustvillan alltid det självklara minimikravet att leva upp till gällande lagstiftning. Men natur­ligtvis sätter vi målen högre än så.

  • Våra övergripande mål för den yttre miljön är följande:
    Orustvillan prioriterar i alla led de produkter och processer som innebär en mindre belastning på miljön. Detta inbegriper allt från tjänster, produktionskedjan, transporter och marknadsföring till den levererade slutproduktens miljöpåverkan.
  • Arbetet med att förbättra miljön ska alltid bedrivas med en helhetssyn och iakttagande av samspel mellan arbetsmiljö och yttre miljö samt med ett kostnadsmedvetande baserat på företagens ekonomiska möjligheter och långsiktiga effektbedömningar.

Beträffande arbetsmiljöfrågor är våra övergripande mål följande:

  • Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska kvalitetssäkras genom kontroll och uppföljning. Det vill säga genom att arbetsmiljöarbetet systematiskt planeras, leds och kontrolleras.
  • Arbetet och arbetsorganisationen ska ges möjlighet till utveckling och lärande.
  • Arbetsplatsen ska ha en god arbetsmiljöstandard. Där ska också finnas tillgång till den arbetsmiljökompetens som krävs för att göra individuella bedömningar och anpassningar av arbetssituationen.

Orustvillan logo

 

 

 

Bryggplats

 

 

Trappa

 

 

Altan