Detta är Orustvillan

Kvalité & Miljö

Etiska regler

Etiska regler

Inledning

De etiska reglerna grundar sig på ett gemensamt branschdokument framtaget av Sveriges Byggindustrier. De ska leda till ökat kvalitetstänkande, ökat miljötänkande, sund konkurrens, kundnytta och ett gott branschrykte. Företaget ska tillse att anställda, egna och fristående säljare och agenter samt anlitade eller rekommenderade entreprenörer får kännedom om de etiska reglerna och följer dem. De etiska reglerna är i tillämpliga delar gällande för företagets relation till såväl kunder som underleverantörer och övriga samarbetspartner.

Uppträdande

Företaget ska inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt ur allmän synpunkt. Kunder och övriga affärsparter ska kunna lita på att företaget alltid strävar efter att göra ett fullgott arbete och att varje affärsöverenskommelse ska vara till belåtenhet för båda parter och bästa möjliga rekommendation till nya affärer. Företaget ska iaktta god marknadsföringssed.

Förhållande till kund

Företaget ska verka för att anbudsförfarandet fastställs mellan parterna på förhand samt att offerter i alla led bygger på enkla, kända och ändamålsenliga handlingar. Offert och avtal ska utformas på så sätt att kunden får ett tydligt och uttömmande svar på sin förfrågan och att avtal upprättas som undviker alla missförstånd. Vid sidan av mellan parterna tecknade leveransavtalet ska Allmänna avtalsvillkor enligt AA 05 alltid gälla. Alternativt entreprenadkontrakt enligt ABS 05 vid färdigställande av komplett byggnad_
Företaget ska tillse att produkten är fackmannamässigt tillverkad, och att leveransen i sin helhet blir fack­mannamässigt utförd samt att kvalitetskrav inte eftersätts. Avtalade leveranstider ska hållas. Vid avvikelser åligger det företaget att snarast meddela kunden därom samt tillse att kunden åsamkas minsta möjliga skada. Tillkommande och avgående arbeten ska på ett korrekt sätt regleras inom ramen för det träffade avtalet.

Förhållande till underleverantör och övriga samarbetsparter

Samarbete ska präglas av korrekta affärsrelationer och ömsesidig respekt. All upphandling ska ske korrekt och på, för offertgivare, lika villkor. Ingångna avtal ska följas.

Förhållande till anställda

Företaget ansvarar för och ska aktivt medverka till att anställda ges möjlighet till utveckling i arbetet och att företaget uppehåller god nivå för miljö, hälsa och säkerhet. Företaget ska verka för att egen personal och sam­verkande parter i samband med stommontage eller komplett entreprenad på byggarbetsplatsen följer uppgjord arbetsmiljöplan för ordnings- och skyddsregler på platsen.

Oseriösa aktörer

Företaget ska inte anlita eller i någon form samarbeta med oseriösa leverantörer, underentreprenörer, agenter eller fristående säljare.

Otillbörlig förmån

Ersättning eller förmån oavsett form eller person som strider mot lag får inte förekomma.

Miljöhänsyn

Företaget ska tillse att allt arbete genomförs på ett, ur miljöhänsyn, riktigt sätt. Kvalitets- och miljöpolicy och planer ska alltid respekteras vid uppdrags genomförande.

Förhållande till branschkollegor

Företaget och dess anställda ska uppträda korrekt mot andra kollegor i branschen och inte delta i felaktig ryktes­spridning om dessa. Företaget ska vidare verka för en sund konkurrens inom branschen.

Orustvillan logo

 

 

Orustvillan hus

 

 

Orustvillan hus

 

 

Orustvillan hus

 

 

Orustvillan hus